آیلک

خط مشی های اتحادیه بین المللی همکاری آزمایشگاه(ilac)

ILAC P4:05/2019 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Policy and Management
ILAC P4: 05/2019 تنظیم شناخت متقابل ILAC: خط مشی آیلک و مدیریت این سند جزئیاتی را در مورد اهداف ، پایه ، مدیریت ، رویه ها و تصمیمات مرتبط با ILAC MRA ارائه می دهد.  
ILAC P5:05/2019 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Scope and Obligations 
ILAC P5: 05/2019 تنظیم شناخت متقابل ILAC: محدوده و تعهداتاین سند ، عناصر توافق نامه شناخت متقابل (از این پس به عنوان توافق نامه نامیده می شود) را برای آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون و بازرسی شرح می دهد.  
ILAC P8:03/2019 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies 
ILAC P8: 03/2019 ترتیب شناسایی متقابل ILAC (ترتیب): الزامات تکمیلی برای استفاده از نمادهای اعتبار دهی و ادعاهای وضعیت اعتبار بخشی توسط نهادهای ارزیابی انطباق معتبرالزامات این سند برای اطمینان از رویکرد یکنواخت تر در استفاده از نمادهای اعتبار دهی و نحوه مراجعه CAB به وضعیت اعتباردهی خود و ادعا در رابطه با ILAC MRA ایجاد شده است.  
ILAC P9:06/2014 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
ILAC P9: 06/2014 خط مشی آیلک ILAC برای مشارکت در فعالیت های آزمایش مهارتاین سند خط مشی نهادهای اعتباردهی برای استفاده از فعالیت های آزمون  مهارت در روند اعتبار دهی را مشخص می کند.  
ILAC P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
ILAC P10: 07/2020 خط مشی آیلک ILAC در زمینه قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیریاین سند سیاست ILAC در زمینه قابلیت ردیابی اندازه شناسی نتایج اندازه گیری را توصیف می کند. تاریخ اجرای آخرین نسخه ILAC P10 ژوئیه 2021 است.  
ILAC P12:04/2009 Harmonisation of ILAC Work with the Regions
ILAC P12: 04/2009 هماهنگی ILAC با نهاد های منطقه ایاین سند اطلاعات مربوط به مراحل هماهنگ سازی کار بین ILAC و همکاری های معتبر منطقه ای و همچنین معیارهای اتخاذ موارد جدید ILAC را ارائه می دهد.  
ILAC P14:09/2020 ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration
ILAC P14: 09/2020 خط مشی آیلک ILAC برای عدم قطعیت اندازه گیری در کالیبراسیوناین سند الزامات و دستورالعمل های تخمین و بیان عدم قطعیت در کالیبراسیون را بیان می کند. این آخرین بازنگری نسخه های 2017 ISO / IEC 17011 و ISO / IEC 17025 را منعکس می کند. این سیاست همچنان بر اساس راهنمای عدم قطعیت در اندازه گیری (GUM) است و درک مشترک اصطلاح CMC را از بیانیه مشترک صادر شده توسط BIPM و ILAC https://ilac.org/about-ilac/partnerships/international-partners/bipm/ تاریخ اجرای این نسخه اخیر ILAC P14 مارس 2021 است.
ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
ILAC P15: 05/2020 کاربرد ISO / IEC 17020: 2012 برای اعتباربخشی نهادهای بازرسی این سند اطلاعاتی را برای استفاده توسط نهادهای اعتباردهی و نهادهای بازرسی در مورد استفاده از ISO / IEC 17020 فراهم می کند. این ویرایش شامل به روزرسانی ها در نتیجه نتیجه کارگاه های کمیته بازرسی ILAC ، درخواست های شفاف سازی ISO CASCO و تجربه کسب شده در برنامه از ISO / IEC 17020: 2012 و نسخه قبلی  ILAC P15است.  تاریخ اجرای ILAC P15: 05/2020 18 18ماه از تاریخ انتشار در وب سایت ILAC (یعنی نوامبر 2021) است. نمونه های استفاده از ISO / IEC 17020 که از نسخه قبلی ILAC P15 حذف شده است و در نتیجه این تجدید نظر در حال حاضر در بخش سQالات متداول IC موجود است: https://ilac.org/about-ilac/faqs/ارائه تجدید نظر ILAC P15 این ارائه ILAC P15 خلاصه ای از پروژه کمیته بازرسی ILAC در اوایل سال 2020 برای بررسی و به روزرسانی ILAC P15 که در نسخه فعلی 2020 به دست آمده است را ارائه می دهد و همچنین تغییرات اساسی سند را در نتیجه این روند بررسی برجسته می کند.  
0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *