مرکز آموزش دورابین

سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

کیفیت مفهوم نسبی دارد و کشور های مختلف تعریف منحصر به فرد خود از کیفیت را دارند، بررسی میزان دست یافتن به کیفیت مورد نظر امری مهم و حیاتی بوده و توسط آزمایشگاه این بررسی صورت می گیرد.

آزمایشگاه ها نیز مانند کارخانه ها کار تولیدی انجام می دهند خروجی آزمایشگاه ها اعداد و نتایج آزمون است که بوسیله این خروجی ها در خصوص کیفیت یک محصول تصمیم گیری می شود، پس آزمایشگاه ها نیاز سیستمی جهت تضمین کیفیت خروجی خود هستند.

برای رسیدن به این هدف، استانداردهای متفاوتی چون 15189 و ISO/IEC 17025 وجود دارند که همواره در گذر زمان مورد بازنگری ویرایش قرار گرفته اند تا سطح کیفیت را در این حوزه ارتقا دهند و همچنین معیار هایی برای فعالیت های آزمایشگاهی در نظر گرفته اند.

آزمایشگاه ها، مشتریان و مراجع تایید صلاحیت استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 را به عنوان معیاری برای صلاحیت آزمایشگاه ها قرار داده اند. از آنجا که این استاندارد دارای دو قسمت اصلی مبتنی بر الزامات مدیریتی و الزامات فنی است، استقرار این سیستم در آزمایشگاه باعث بهبود در هر دو جنبه مدیریتی و فنی می گردد.

استاندارد ISO/IEC 17025 نیز به مانند سایر استانداردهای مدیریت کیفیت، به بیان اصول و معیارهای اصلی می پردازد و نحوه اجرای این الزامات و رسیدن به این اهداف را به خلاقیت، فرآیندها، امکانات و شرایط هر آزمایشگاه واگذار می نماید.

پیاده سازی این الزامات باید متناسب با وسعت عملیات، پیچیدگی های فرآیندی هر آزمایشگاه، تعداد پرسنل، بخش ها و سایر الزامات آن سازمان یا آزمایشگاه باشد. از اینرو، برآورده ساختن الزامات در آزمایشگاه های متفاوت، الزاماً یکسان و یک شکل نخواهد بود.

نکته و شاخصی بسیار حیاتی در اجرای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه وجود دارد و آن این است که “سیستم مدیریت کیفیت باید در خدمت آزمایشگاه باشد، نه آزمایشگاه در خدمت سیستم مدیریت کیفیت”. بنابراین اگر پس از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه نتیجه فوق حاصل نشود، فرآیندهای تعریف شده باید بازنگری و اصلاح قرارگیرند.

سیستم های مدیریت کیفیت در آزمایشگاه به استانداردهای نامبرده فوق محدود نمی شوند و آزمایشگاه ها برای برآورده نمودن نیازهای خود از سایر استانداردها نیز بهره می گیرند.
هدف این سایت اشاعه علم و دانش با توجه به مراجع ملی و بین المللی و انتقال تجربه و دانش در خصوص پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و همچنین نگارش مقالات کاربردی می باشد.